วาระครม.13มิ.ย.60

คมนาคมเสนอใช้ม.44เร่งรัดโครงการรถไฟไทยจีน คลังเสนอร่างพ.ร.ฎ.เว้นรัษฎากรหนุนบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล

เมื่อวันที่13มิ.ย.60 เวลา 9.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งครั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา44 ออกคำสั่งออกคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าการลงทุนโครงการรถไฟไทยจีน

นอกจากนี้มีหลายประเด็นน่าสนใจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม โดยกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล

ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอโครงการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด(National Broadband Network:NBN Co)  และโครงการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด(Neutral Gateway&Data Center:NGDC Co) ของบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)   และเสนอเรื่องการมอบอำนาจคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่12

กระทรวงการคลังขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ(กระทรวงศึกษาธิการ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

สำนักปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอเรื่องการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 เพิ่มเติม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเรื่องการให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516